WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

AktualnościNastępne      

Owoce naszej modlitwy

Za­pra­sza­my do od­wie­dze­nia no­we­go dzia­łu w na­szej Czy­tel­ni, w któ­rym bę­dzie­my pu­bli­ko­wać na­de­sła­ne świa­dec­twa osób, któ­re pro­si­ły na­szą wspól­no­tę o mo­dli­twę.

Powrót do aktualności