WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

PoprzednieAktualnościNastępne      

Charytatywni Freta

Przy klasz­to­rze od 2011 ro­ku dzia­ła gru­pa "Cha­ry­ta­tyw­ni Fre­ta" or­ga­ni­zu­ją­ca sta­łą po­moc dla dzie­ci. Po wię­cej in­for­ma­cji o ich dzia­łal­no­ści, jak rów­nież spo­so­bach wspar­cia, za­pra­sza­my na stro­nę in­ter­ne­to­wą.

Powrót do aktualności