WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

PoprzednieAktualności

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie

Trans­mi­sja na ży­wo z Sank­tu­arium Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go w Wil­nie, czy­li ko­śció­ła św. Trój­cy, gdzie znaj­du­je się pierw­szy ob­raz Je­zu­sa Mi­ło­sier­ne­go na­ma­lo­wa­ny we­dług oso­bi­stych wska­zó­wek św. Fau­sty­ny, jest do­stęp­na na You Tu­be.

Powrót do aktualności