WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

PoprzednieAktualności

Katechezy w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego

W li­sto­pa­dzie wpro­wa­dza­my na pró­bę na spo­tka­niach piąt­ko­wych ka­te­che­zy w opar­ciu o Ka­te­chizm Ko­ścio­ła Ka­to­lic­kie­go.

  Te­ma­ty:
 • 3 li­sto­pa­da: "Prze­ka­zy­wa­nie Ob­ja­wie­nia i Pi­smo Świę­te" - KKK, stro­ny 32-44.
 • 17 li­sto­pa­da: "Wie­rzę w Bo­ga Oj­ca" - KKK, stro­ny 58-85.
 • 24 li­sto­pa­da: "Czło­wiek od­po­wia­da Bo­gu" - KKK, stro­ny 45-55.

Oprócz te­go te­ma­ty z ka­te­chi­zmu bę­dą roz­wa­ża­ne w cy­klu ka­te­chez w bie­żą­cym ro­ku.

  Te­ma­ty ka­te­chez:
 • gru­dzień 2017: "Wie­rzę w Je­zu­sa Chry­stu­sa", cz. 1 – KKK, stro­ny 105-146.
 • sty­czeń 2018: "Wie­rzę w Je­zu­sa Chry­stu­sa", cz. 2 – KKK, stro­ny 147-171.
 • lu­ty 2018: "Wie­rzę w Du­cha Świę­te­go", cz. 1 – KKK, stro­ny 172 -195.
 • ma­rzec 2018: "Wie­rzę w Du­cha Świę­te­go", cz. 2 – KKK, stro­ny 195 -236.
 • kwie­cień 2018: "Wie­rzę w Du­cha Świę­te­go", cz. 3 – KKK, stro­ny 236 -258.
 • maj 2018: "Mi­ste­rium pas­chal­ne w cza­sie Ko­ścio­ła" – KKK, stro­ny 267-295.
 • czer­wiec 2018: "Sie­dem sa­kra­men­tów Ko­ścio­ła", cz. 1 – KKK, stro­ny 297-339.

Za­chę­ca­my do prze­czy­ta­nia po­wyż­szych tek­stów.

Powrót do aktualności