WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

Aktualności

2-4 marca 2018 Rekolekcje Wielkopostne

Re­ko­lek­cje gło­si o. Krzysz­tof Li­po­wicz OP. Pierw­szy dzień re­ko­lek­cji 2 mar­ca za­czy­na­my na spo­tka­niu piąt­ko­wym w ka­pi­tu­la­rzu - klasz­tor O.O. Do­mi­ni­ka­nów na ul. Fre­ta 10. Na­stęp­ne dni 3-4 mar­ca w Otwoc­ku - Dom Re­ko­lek­cyj­ny ks. Pal­lo­ty­nów.

Koszt re­ko­lek­cji 120 zł. Ist­nie­je moż­li­wość do­fi­nan­so­wa­nia dla osób, któ­re nie mo­gą wpła­cić ca­łej kwo­ty.

Za­pi­sy i wpła­ty bę­dą zbie­ra­ne w piąt­ki: 16 lu­te­go, 23 lu­te­go. W dniu roz­po­czę­cia re­ko­lek­cji 2 mar­ca za­pi­sy nie bę­dą zbie­ra­ne.

Powrót do aktualności