WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

AktualnościNastępne      

7-9 grudnia 2018 Rekolekcje Adwentowe

Re­ko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się w pią­tek 7 grud­nia w Ka­pi­tu­la­rzu, po­tem so­bo­ta i nie­dzie­la 8/9 grud­nia w Otwoc­ku. Gło­si o. Bar­tło­miej Wolsz­le­ger OP. Koszt 120 zł. Za­pi­sy z wpła­tą do koń­ca li­sto­pa­da u Be­aty Szlach­cic.

Dla osób, któ­re nie mo­gą za­pła­cić peł­nej kwo­ty, moż­li­we jest do­fi­nan­so­wa­nie.

Powrót do aktualności