WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

AktualnościNastępne      

14-15 września 2019 Wyjazd integracyjny do Poznania

Po­je­dzie­my po­cią­giem, wy­jazd o 7:25 z Dwor­ca Cen­tral­ne­go, po­wrót w nie­dzie­lę 21:12. Bę­dzie­my zwie­dzać m.in.: Ostrów Tum­ski: naj­star­sza ka­te­dra w Pol­sce wraz z kryp­tą – miej­sce po­chów­ku pierw­szych wład­ców Pol­ski; Sta­ry Ry­nek: re­ne­san­so­wy Ra­tusz, prę­gierz z fi­gu­rą ka­ta, ko­ściół Far­ny; Dziel­ni­ca Ce­sar­ska: Za­mek ce­sar­ski, Col­le­gium Mi­nus, pl. A. Mic­kie­wi­cza, Ope­ra, po­mnik Po­znań­skie­go Czerw­ca ‘56. W so­bo­tę i w nie­dzie­lę weź­mie­my udział we mszy św. w ko­ście­le oo. Do­mi­ni­ka­nów. Bę­dzie­my miesz­kać w ho­ste­lu Hill Inn.

Koszt wy­nie­sie ok.200 zł. Za­pi­sy i za­licz­kę w wy­so­ko­ści 150 zł zbie­ra Be­ata Szlach­cic do koń­ca lip­ca.

Powrót do aktualności