WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

PoprzednieAktualności

Teksty na czas zawieszenia spotkań

Ze wzglę­du na trwa­ją­ce za­wie­sze­nie spo­tkań w Ka­pi­tu­la­rzu w czę­ści z Pla­nem spo­tkań pu­bli­ku­je­my tek­sty przy­go­to­wa­ne przez o. Ma­ria­na i gro­no od­po­wie­dzial­nych z pro­po­zy­cja­mi mo­dli­twy i lek­tu­ry.

Powrót do aktualności