WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

PoprzednieAktualności

Spotkania piątkowe wracają do Kapitularza

5 czerw­ca spo­tka­li­śmy się po­now­nie w Ka­pi­tu­la­rzu. Zo­bacz zdję­cia w kro­ni­ce.

Powrót do aktualności