WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

AktualnościNastępne      

2-4 grudnia 2022 Rekolekcje Adwentowe

Re­ko­lek­cje za­czy­na­my na spo­tka­niu piąt­ko­wym 2 grud­nia o godz. 19.15. W so­bo­tę za­czy­na­my kon­fe­ren­cją o godz. 10.00. W nie­dzie­lę rów­nież za­czy­na­my kon­fe­ren­cją o godz. 10.30. Wszyst­kie spo­tka­nia w Ka­pi­tu­la­rzu. Re­ko­lek­cje po­pro­wa­dzi o. Woj­ciech De­lik OP.

Powrót do aktualności