WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10

AktualnościNastępne      

30 grudnia 2022 Spotkanie opłatkowe

Spo­tka­nie za­czy­na­my w pią­tek o godz. 19.15 Mszą św. w Ka­pi­tu­la­rzu. Po­tem tra­dy­cyj­nie po­dzie­li­my się opłat­kiem skła­da­jąc so­bie ży­cze­nia. Bę­dzie czas na wspól­ne prze­by­wa­nie i roz­mo­wę. Za­pra­sza­my oso­by, któ­re daw­no nie po­ja­wia­ły się na spo­tka­niach.

Powrót do aktualności