WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 Kronika - Opiekunowie Wspólnoty

Po­wrót do kro­ni­ki


O. Krzysz­tof Kasz­ni­ca OP

Zgod­nie z re­la­cją o. Krzysz­to­fa Brosz­kow­skie­go OP, któ­ry ja­ko uczeń ma­tu­ral­nej kla­sy li­ceum za­kła­dał wspól­no­tę, pierw­szym opie­ku­nem Ado­nai był nie­ży­ją­cy już dziś o. Krzysz­tof Kasz­ni­ca OP (ur. 5 grud­nia 1923 w Po­zna­niu, zm. 13 ma­ja 1993 w War­sza­wie, po­wsta­niec war­szaw­ski, czło­nek Klu­bu In­te­li­gen­cji Ka­to­lic­kiej, w la­tach 60-tych pro­win­cjał pol­skiej pro­win­cji do­mi­ni­ka­nów). Wspól­no­ta wie­le za­wdzię­cza o. Kasz­ni­cy, gdyż kie­dy pierw­si człon­ko­wie Ado­nai za­czę­li spo­ty­kać się na Fre­ta, ów­cze­sny prze­or zgo­dził się przy­jąć tę pierw­szą wspól­no­tę przy klasz­to­rze, pod wa­run­kiem, że któ­ryś z oj­ców zgo­dzi się nią za­opie­ko­wać. Zgło­sił się wła­śnie o. Krzysz­tof Kasz­ni­ca.

Zdję­cie O. Krzysz­to­fa Kasz­ni­cy po­cho­dzi z książ­ki J. Dru­żyń­ska, St. Jan­kow­ski „Wy­klę­te ży­cio­ry­sy” str. 301, Re­bis 2009.


O. Jó­zef Zbo­rzil OP

Opie­kun w ro­ku 1984.


O. To­masz Pa­we­lec OP

Opie­kun w la­tach 1984 – 1985.


O. Zbi­gniew Paj­da OP

Opie­kun w la­tach 1985 – 1989.


O. Krzysz­tof Li­po­wicz OP

Opie­kun w la­tach 1985 – 1987 oraz II opie­kun w la­tach 2003 – 2004.


O. Woj­ciech Mo­raw­ski OP

Opie­kun w la­tach 1990 – 1992.


O. Ma­rian Ha­nu­sek OP

Opie­kun w la­tach 1992 – 1994, II opie­kun w la­tach 2002 – 2003, opie­kun w la­tach 2003 – 2006, II opie­kun od lip­ca 2015 do stycz­nia 2016. Obec­nie opie­kun wspól­no­ty.


O. Piotr Krysz­to­fiak OP

Opie­kun w la­tach 1994 – 1998 oraz 2006 – 2007.


O. Wał­dys La­pe­lis OP

Opie­kun w la­tach 1994 – 1995.


O. Sta­ni­sław Gur­gul OP

Opie­kun w ro­ku 1998.


O. Prze­my­sław Cie­siel­ski OP

Opie­kun w la­tach 1998 – 1999.


O. Ja­kub Gon­ciarz OP

W 1998 II opie­kun, a po­tem opie­kun wspól­no­ty do ro­ku 2003.


O. Piotr Ciu­ba OP

Opie­kun w la­tach 2007 – 2008.


O. Da­riusz Kan­ty­po­wicz OP

Opie­kun wspól­no­ty od ro­ku 2008 do lip­ca 2012, z kil­ku­mie­sięcz­ną prze­rwą na prze­ło­mie 2009/2010 kie­dy prze­by­wał we Wro­cła­wiu.


O. Mi­ro­sław San­der OP

II opie­kun w ro­ku 2008.


O. Mi­chał Adam­ski OP

Opie­kun wspól­no­ty i za­stę­pu­ją­cy o. D. Kan­ty­po­wi­cza od 10.2009 do 03.2011.


O. Nor­bert Oczkow­ski OP

09.2009 – 11.2009.


O. Ra­fał Skro­bacz OP

II opie­kun od 10.2011 do 06.2014.


O. Ma­rek Pień­kow­ski OP

Opie­kun wspól­no­ty od lip­ca 2012 do czerw­ca 2014.


O. Ja­ro­sław Kra­wiec OP

Opie­kun wspól­no­ty od lip­ca 2014 do stycz­nia 2016. II opie­kun wspól­no­ty od stycz­nia 2016 do wrze­śnia 2016.


O. Bar­tło­miej Wolsz­le­ger OP

II opie­kun wspól­no­ty od sierp­nia 2014 do czerw­ca 2015.


Po­wrót do kro­ni­ki