WSPÓLNOTA ŚWIECKICH      PRZY KLASZTORZE O.O. DOMINIKANÓW UL. FRETA 10


 O nas

Wspól­no­ta Ado­nai to lu­dzie i prze­strzeń, two­rzo­na przez nich już od po­nad 30 lat.

Prze­strzeń to oczy­wi­ście miej­sce na­szych spo­tkań – ka­pi­tu­larz na Fre­ta (ka­pli­ca świę­tych do­mi­ni­kań­skich), ale też ca­ła prze­strzeń na­szej mo­dli­twy, wspól­nej i oso­bi­stej, a tak­że wię­zi mię­dzy na­mi.

A lu­dzie? Je­ste­śmy bar­dzo róż­ni. Róż­ne są na­sze hi­sto­rie, dro­gi ży­cio­we, sy­tu­acje ro­dzin­ne i za­wo­do­we, róż­ne po­glą­dy na wie­le spraw. Prze­waż­nie je­ste­śmy w sze­ro­ko ro­zu­mia­nym wie­ku śred­nim. Nie­któ­rzy by­li w Ko­ście­le „od za­wsze”, in­ni do Ko­ścio­ła przy­szli, cza­sem z bar­dzo da­le­ka, al­bo do nie­go po­wró­ci­li.

Spo­ty­ka­my się po to, że­by się mo­dlić. Przede wszyst­kim na Eu­cha­ry­stii, a tak­że na ad­o­ro­wa­niu Pa­na Je­zu­sa i na mo­dli­twie – za­rów­no tej zwa­nej tra­dy­cyj­ną, jak na spon­ta­nicz­nej, kie­dy chce­my się zda­wać na pro­wa­dze­nie Du­cha Świę­te­go i Je­go cha­ry­zma­ty. Przez wczy­ty­wa­nie się w Sło­wo Bo­że, wy­jaz­do­we re­ko­lek­cje ad­wen­to­we i wiel­ko­post­ne, for­ma­cję w cy­klach ka­te­chez, uczy­my się mo­dli­twy i trwa­nia przy Pa­nu Bo­gu. Sta­ra­my się nieść w mo­dli­twie sie­bie na­wza­jem, a tak­że lu­dzi z ze­wnątrz, któ­rzy po­wie­rza­ją nam swo­je in­ten­cje. Wie­lu z nas wła­śnie w prze­strze­ni Ado­nai prze­ży­ło na­wró­ce­nie, pod­ję­ło po­rząd­ko­wa­ne swo­je­go ży­cia, na­uczy­ło się in­dy­wi­du­al­nej, oso­bi­stej mo­dli­twy.

Opie­ku­na­mi du­cho­wy­mi Ado­nai są oj­co­wie do­mi­ni­ka­nie. Je­ste­śmy moc­no zwią­za­ni z za­ko­nem i z cha­ry­zma­tem świę­te­go Do­mi­ni­ka, a szcze­gól­nie z klasz­to­rem na Fre­ta, przy któ­rym spo­ty­ka­my się od po­cząt­ku ist­nie­nia Ado­nai. Na­sza wspól­no­ta ma cha­rak­ter do­mi­ni­kań­sko-cha­ry­zma­tycz­ny – to cie­ka­we i twór­cze po­łą­cze­nie.

W na­szej prze­strze­ni mo­dli­tew­nej i mię­dzy­ludz­kiej jest miej­sce na trwa­łe wię­zi, przy­jaź­nie, krę­gi za­in­te­re­so­wań. Spo­ty­ka­my się więc na ko­lę­do­wa­niu i przy czerw­co­wym gril­lu, by­wa, że jeź­dzi­my na wy­ciecz­ki, or­ga­ni­zu­je­my ak­cje cha­ry­ta­tyw­ne lub włą­cza­my się w ak­cje urzą­dza­ne przez klasz­tor.

Na na­sze spo­tka­nie przyjść mo­że każ­dy, bez wa­run­ków i ogra­ni­czeń. Każ­dy zo­sta­je we wspól­no­cie tak dłu­go, jak sam chce. Nie­któ­rzy zja­wia­ją się na krót­ko, zo­ba­czyć, po­słu­chać, po­mo­dlić się. Nie­któ­rzy za­glą­da­ją od cza­su do cza­su, za­czerp­nąć mo­dli­twy i o nią po­pro­sić, zo­ba­czyć zna­jo­me twa­rze. In­ni wra­ca­ją po la­tach. Wie­lu trwa­le się tu­taj za­do­mo­wi­ło i ra­zem ze wspól­no­tą prze­cho­dzi przez ko­lej­ne eta­py i za­krę­ty ży­cia. Mo­że zaj­rzysz w pią­tek do ka­pi­tu­la­rza? Msza św. za­czy­na się o 19.15. Drzwi są otwar­te. Za­pra­sza­my!

Wię­cej in­for­ma­cji na te­mat jak do­trzeć w dzia­le Chcesz do­łą­czyć?

Je­że­li chcesz o coś za­py­tać, .